Utleiebetingelser

Disse betingelser gjelder såfremt intet annet er avtalt skriftlig, og erstatter tidligere publiserte utleiebetingelser.

1.   Utleid utstyr kan kun brukes av leietaker eller hans representant(er). 
      Fremleie skal kun skje med skriftlig godkjenning fra utleier

2.   Besørger Malerbua Utleie AS/ Teppe og Møbelutleie transport, tilkommer    
      kostnader for transport og bom.

3.   Montering / innbæring av utstyr er i utgangspunktet ikke inkludert i transport kostnad og
      avtales særskilt.

4.   Malerbua Utleie AS/Teppe og Møbelutleie AS har ikke forsikring som dekker 
      skade på eller tap av utstyr når det er i leietakers varetekt. Malerbua Utleie 
      AS/Teppe og Møbelutleie AS anbefaler derfor at leietaker forsikrer utstyret for
      å unngå å være selvassurandør. Forøvrig er leietaker eneansvarlig for all 
      skade som oppstår på innleid utstyr, uansett skadetype og årsak. Dette gjelder 
      også skader/slitasje på andres eiendom/gjenstander grunnet bruk av utstyret. 
      Utstyret skal ikke benyttes utendørs, i fuktige eller støvete miljøer uten utleiers
      skriftlige samtykke. Eventuelle skader skal straks informeres Malerbua Utleie
      AS/Teppe og Møbelutleie AS, og tyveri/hærverk skal meldes til Politiet.

5.   Eventuelle klager/reklamasjoner må fremsettes i leieperioden.

6.   En eventuell forlengelse av leieperioden må avtales med Malerbua Utleie
      AS/Teppe og Møbelutleie AS, senest en uke før leieperiodens utløp.
      Forlengelse av leieperioden skal alltid foregå skriftlig. For sen tilbakelevering 
      av utstyr debiteres med utleiers fastsatte leiepriser.

7.   Tilbakelevering av utstyret i sin helhet, eller deler av utstyret før utløpet av den
      avtalte leieperiode vil ikke, uten spesiell avtale om dette – berettige til 
      reduksjon av leien.

8.   Dersom leietaker står for transport, skal transport foregå i egnet kjøretøy og  
      på forsvarlig måte. Utleier påberoper seg retten til å godkjenne transporten.

9.   Leietaker er forpliktet til å ta vare på utstyret på best mulig måte, og ikke låne 
      eller bytte det ut, eller skille seg fra det på annen måte. Avbestilling av utstyret  
      kan normalt skje innen 5 dager før leieperiodens start. Avbestilling 5-2 dager  
      før leieperiodens start vil bli debitert leietaker med 50 % av avtalt leiebeløp. 
      Avbestilling mindre enn 24 timer før Leieperiodens start vil bli belastet med
      100 % av avtalt leiebeløp.
      Ved leie av utstyr til messestands og større events reguleres bestillingsfrister/betingelser
      av arrangørens reglement evt. av egen avtale mellom leietaker og utleier.

10. Det leide utstyret skal ved tilbakelevering være i samme stand og i samme
      orden som ved henting/avlevering. All nødvendig rengjøring og tilbakestilling  
      til samme stand som ved avhenting debiteres leietaker til utleiers gjeldende 
      timesatser.

11. Utleier har rett til å heve leieprisen, hvis grunnen er endringer i offentlige  
      avgifter. Utleier er pliktig å skriftlig informere om dette så snart som endringen
      foreligger.

12. Utleier har til enhver tid rett til å besiktige det utleide utstyret.

13. Hvis utleier skulle finne at leietaker benytter utstyret på ulovlig, eller på en
      uforsvarlig måte kan utleier umiddelbart og uten økonomiske kompensasjoner 
      til leietaker avhente utstyret for leietakers regning.

14. Utleier er ikke ansvarlig for forsinkelser/leveringsproblemer som skyldes krig, 
      blokade, streik, lockout, transportuhell, brann, oversvømmelse, 
      ekstraordinære veiforhold, import eller eksportrestriksjoner, 
      forsyningsvanskeligheter eller andre hendelser, som forsinker, umuliggjør eller 
      vanskeliggjør leveransen av årsaker som er utenfor utleiers kontroll, og det 
      kan i den forbindelse ikke reises krav om hel eller delvis erstatning mot 
      Malerbua Utleie AS/Teppe og Møbelutleie AS.

15. Malerbua Utleie AS/Teppe og Møbelutleie ASer ansvarlig for at utleid utstyr 
      er funksjonsdyktig ved utlevering. Evt. mangler berettiger ikke leietaker til å    
      oppheve avtalen, såfremt Malerbua Utleie AS/Teppe og Møbelutleie AS innen 
      rimelig tid søker å bringe forholdet i orden. Leietaker kan uansett ikke kreve 
      erstatning utover den forholdsmessige andel av leiesummen. 

16. Ved levering/montering av utstyr forplikter Malerbua Utleie AS/Teppe og 
      Møbelutleie AS seg til å montere alt utstyr etter de til enhver tid gjeldende 
      sikkerhetsregler, samt egne prosedyrer. 

17. Alle avvik fra disse betingelser er ikke gyldig uten skriftlig kontrakt.